81 komentarzy do “Sierpień, A.D 2018”


 1. Laudetur Iesus Christus!

  Czcigodny Ksieze Jacku!

  W Swieto swego Patrona Swietego Jacka, pragniemy Czcigodnemu Ksiedzu, podziekowac za gloszenie prawdy i madrosci Bozej.

  Niech Pan Bog nieustannie blogoslawi i strzeze w kaplaskiej sluzbie.

  Swiety Jacku, wspieraj Czcigodnego Kaplana w dazeniu do swietosci, blagamy Ciebie, Kamieniu szlachetny, Patronie przemozny u Boga.

  Z wyrazami szacunku pozdrawiamy in Christo Rege.

  Swiety Jacku, modl sie za nami!
  W modlitwie, Ave Maria

 2. Niepokalana Dziewico

  O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dar naszej pobożności i naszej miłości.
  Jesteśmy przekonani, że oczy Twoje, które z macierzyńską troskliwością obejmowały tutaj na ziemi postać pokornego i cierpiącego Jezusa, teraz w niebie cieszą się widokiem chwalebnego człowieczeństwa Słowa przedwiecznego i że radość Twoja z bezpośredniego oglądania Przenajświętszej i czci najgodniejszej Trójcy budzi w sercu Twoim najwyższe i uszczęśliwiające upojenie. My zaś, grzechem obarczeni, którym ciało gasi wszelki polot ducha, pokornie Cię błagamy o oczyszczenie zmysłów naszych, byśmy potrafili już tu na ziemi kosztować Boga, i tylko Boga samego, w piękności Jego stworzeń.
  Ufamy niewzruszenie, że Twoje miłosierne spojrzenie spocznie na naszych troskach i na naszych utrapieniach, że obejmie nasze zmagania i nasze słabości; niech wargi Twoje rozjaśnią się uśmiechem na widok naszych radości i naszych zwycięstw. Obyś mogła usłyszeć z ust Jezusowych o każdym z nas słowa, wypowiedziane niegdyś o umiłowanym uczniu Chrystusowym: „Oto syn Twój”, my zaś, którzy wzywamy Cię jako Matkę naszą, obierzemy sobie Ciebie jak św. Jan za przewodniczkę, wspomożycielkę i pocieszycielkę naszego życia.
  Z tej ziemi, na której odbywamy pielgrzymkę, umocnieni wiarą w przyszłe zmartwychwstanie, podnosimy wzrok nasz do Ciebie, życie nasze, słodyczy i nadziejo nasza. Pociągnij nas ku sobie powabem Twojego słowa i pokaż nam kiedyś, po naszym wygnaniu, Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo

  (Pius XII). Modlitewnik -Te Deum Laudamus, str. 182

 3. Modlitwa

  Sługom Twoim, Panie, winy wszystkie miłościwie odpuść, a gdy z czynów naszych podobać się Tobie nie możemy, niech Matka Syna Twojego, Pana naszego, wstawieniem się za nami zbawienie nam uprosi. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  => http://blogmedia24.pl/node/75609

 4. 14.08. – rocznica śmierci ojca Maksymiliana Kolbe – założyciela MI

  W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny, 14 sierpnia 1941 r.
  zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz śmiercią głodową
  ojciec Maksymilian Maria Kolbe,
  założyciel Rycerstwa Niepokalanej (Militia Immaculatae – MI).

  Św. Maksymilian o duchu walki MI

  Stać na uboczu, bezczynnie, z zakłopotaną miną,
  dzisiaj nam już nie wolno.
  Dziś trzeba stanowczo i zdecydowanie wypowiedzieć się gdzie stajemy:
  pod sztandarem Chrystusa, w szeregach Jego,
  w rzędzie sług Matki Jego Niepokalanej
  – czy też idziemy pod chorągiew szatana, chorągiew buntu i przewrotności,
  nienawiści do Boga i do wszystkiego co się do Niego odnosi.

  Na jakieś ugody czy kompromis miejsca tu być nie może,
  bo sam Jezus Chrystus powiedział:

  „kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest:
  a kto nie zbiera ze mną, rozprasza” (Mt 12,30)

  Więc musimy się zdecydować i to szybko, aby nie było za późno,
  a musimy zdecydować się wszyscy.

  My, rycerstwo Niepokalanej, jużeśmy się zdecydowali.

  (Rycerz Niepokalanej, 5 (1933) s. 131-132)

  Modlitwa

  O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
  i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
  a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie…
  Amen.

  —————————————————————————
  Rocznica śmierci św. Maksymiliana.
  Prawda – ostatni artykuł przed śmiercią
  => http://blogmedia24.pl/node/75600

 5. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza; z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu najmilszemu nas oddawaj.

  Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 6. ….” Niech was frazesy w błąd nie wprowadzają. Nie ubiór czyni proroka ani olśniewające słowa, ani wzrok przyjazny, lub w rękę wsunięty dar – to tylko może owcza skóra, to powierzchowność. Ciało nic nie zna­czy. Duch jest wszystkim. Duch czyni proroków, przy­jaciół i głosicieli prawdy. Badajcie, czy pod katolicką skórą bije katolickie serce! Wiadomo, że diabeł podró­żuje incognito pod obcymi nazwiskami i w cudzych sza­tach. Te suknie kradzione, które nosi, pochodzą za­zwyczaj z zakrystii. Chcę przez to powiedzieć: każda błędna nauka, nawet najbiedniejsza religia, ma jesz­cze w sobie coś z pozoru prawdy. Nie ma takiej religii, która zawierałaby 100% fałszu. Aby zyskać zwolenni­ków, trzeba duchowi ludzkiemu prawdę jakąś podać, dać coś, co mu się podoba. To jest ta owcza skóra praw­dy, którą fałsz ukradł z katolickiej zakrystii, aby swo­bodnie pod nią ukryć wilczą naturę i zamiary wilcze.”
  ________________________________________________
  … ” Widzimy tedy, że stoimy przed olbrzymim zada­niem. Kościół materialny jest może dziełem skończo­nym, ale Kościół żyjący długo jeszcze nie będzie goto­wy. Musimy iść na plac budowy. Wszyscy! I każdy wi­nien pracować we właściwym miejscu przy duchowym wzniesieniu świątyni. Św. Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian (8,1): Caritas aedificat! Miłość budu­je. Kto kocha, ten buduje. Kto nie pomaga, ten nie ko­cha. Na placu budowy Kościoła nie ma bezrobotnych. Tu można także zastosować słowa Chrystusa: Kto nie jest za tym, jest przeciw temu. Kto nie zbiera, rozpra­sza. Kto nie pomaga, przeszkadza. Kto nie buduje, roz­biera. A więc do budowy! Do pracy! Wszyscy!”…
  Ksiadz Robert Mäder, fragment z ksiazki- ” Jestem Katolikiem” …

 7. List Swietego Atanazego.

  „Niech Bóg was pocieszy!… Co zasmuca was to fakt, że inni zajmują kościoły przemocą, podczas gdy wy w tym czasie jesteście na zewnątrz. Jest faktem, że mają oni budynki, ale wy macie Wiarę Apostolską. Mogą oni okupować nasze kościoły, lecz są oni na zewnątrz miejsc kultu, a w nas mieszka wiara. Rozważmy co jest ważniejsze – miejsce czy wiara? Oczywiście, prawdziwa wiara. Kto przegrał a kto wygrał w tej walce, ten kto zachowuje budowlę czy ten, kto zachowuje wiarę?

  To prawda, budowle są dobre, kiedy Wiara Apostolska jest w nich głoszona. Są one święte, jeśli wszystko jest tam sprawowane w święty sposób.

  Wy jesteście tymi, którzy są szczęśliwi. Wy, którzy pozostajecie wewnątrz kościoła przez waszą wiarę, którzy przylgnęliście mocno do fundamentów wiary, która przyszła do was z Tradycji Apostolskiej. I choć przeklęta zazdrość próbowała ją zachwiać przy licznych okazjach, nie odniosła ona sukcesu. Oni są tymi, którzy się w obecnym kryzysie z niej wyłamali.
  Umiłowani bracia, nikt nigdy nie przemoże waszej Wiary. Wierzymy i my, że Bóg pewnego dnia da nam z powrotem nasze kościoły.

  Tak więc z im większą przemocą próbują oni okupować miejsca kultu, tym bardziej oddzielają się od Kościoła. Twierdzą oni, że reprezentują Kościół, lecz w rzeczywistości są oni tymi, którzy sami się z niego wyrzucają i idź na błędną drogę.

  Nawet jeśli katolicy wierni Tradycji zmaleją do garstki, to oni właśnie są tymi, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa.”

  Święty Atanazy Wielki

  Źródło: Nicene and Post-Nicene Fathers: Series II, Volume IV. Athanasius: Select Writings and Letters. Edinburgh, 1886.

 8. Modlitwa

  Święty Wawrzyńcze, perło między Wyznawcami i Męczennikami Pańskimi, któryś tak zwycięsko zniósł boleści i katusze ognia, wyproś nam u Najwyższego tę łaskę i moc, abyśmy zdołali płomienie żądz swoich ugasić, a tym samym wiecznego ognia piekielnego uniknąć.
  Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

  Święty Wawrzyniec, Męczennik
  => http://blogmedia24.pl/node/75571

 9. Nigdy Kościół Katolicki nie głosił, że posłuszeństwo heretykowi jest warunkiem koniecznym zbawienia. Przeciwnie! Św. Atanazy w swoim Wyznaniu wiary pisze:
  Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
  Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
  „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
  Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.

  1. Kościół jest jeszcze tam, gdzie jest zachowana Tradycja Kościoła, a tam gdzie jej nie ma, to są tylko zbory protestanckie, a gdzie są zbory, to są ciągle spory o źle pojmowane posłuszeństwo.

   1. Odważny Pan, ze św. Hieronimem wchodzi w debatę. Błędne jest to sformułowanie „jeszcze tam”, jakby chodziło o coś obok. Wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja. Wiara katolicka zakłada wierność Tradycji.

   2. Oczywiście, że nie wchodzę w taką debatę, bo kim ja jestem, proch mizerny, ale chodziło mi o dzisiejszą sytuację w jakiej my żyjemy. Przepraszam, ale powinienem rozpocząć od słowa „Dziś”

 10. Zwyczaj mojej rodziny to obchodzenie imienin. Czas na realizację dobra jest zawsze stosowny. Za ofiarowane mi z okazji urodzin dobre słowo i drogocenny dar modlitwy serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uprzejmie kalendarz zauważyli. Dziękuję Redakcji Radia Chrystusa Króla. Bóg zapłać.

 11. W przygotowaniu niewielka objętościowo książka o spowiedzi, przypominająca tradycyjne katolickie zasady dobrej spowiedzi. Proszę o Zdrowaś Maryjo w intencji pomyślnego przygotowania do druku. Bóg zapłać.

 12. Modlitwa

  Boże i Panie mój, który w cudownym Przemienieniu Jednorodzonego Syna Twojego tajemnice wiary świadectwem Ojców Starego Zakonu utwierdziłeś, a głosem z Nieba wyszłym wśród jasnego obłoku oznajmiłeś cudownie istne przyznanie wiernych za Syny Twoje, spraw miłościwie, abyśmy Króla chwały współspadkobiercami i tejże chwały wspólnikami się stali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

  Uroczystość Przemienienia Pańskiego
  => http://blogmedia24.pl/node/78325

 13. Modlitwa

  Boże, któryś Kościół Twój święty zasługami i apostolską pracą św. Dominika, Wyznawcy Twojego, uświetnić raczył, spraw miłościwie, aby za pośrednictwem jego nie brakło temuż Kościołowi i doczesnej pomocy i aby się on coraz bardziej wzbogacał w dobra duchowne. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen.

  Święty Dominik de Guzman, Zakonodawca
  => http://blogmedia24.pl/node/78311

 14. Modlitwa

  Boże, któryś lud Twój wierny, dla wskazywania mu drogi zbawienia błogosławionym Alfonsem, wielkim sługą Twoim obdarzył, spraw miłościwie, prosimy, abyśmy posiadając go jako mistrza życia chrześcijańskiego na ziemi, zasłużyli sobie mieć go przyczyńcą w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

  Święty Alfons Maria Liguori, Biskup, Wyznawca, Doktor Kościoła
  => http://blogmedia24.pl/node/78298

 15. 1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00, wybuchło Powstanie Warszawskie, czy był to ruch oddolny, czy kierowany odgórnie przez wrogów Polski ?

  Matka Boża i Powstnie Warszawskie 1944

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *